Dla samorządów

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA

CO TO JEST OSE?
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, która została zaprojektowana na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Jej celem jest podłączenie wszystkich szkół w Polsce do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
Program OSE działa w celu:
• umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu
• podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów
• umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie
• wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie publiczną siecią telekomunikacyjną, jej operatorem został NASK Państwowy Instytut Badawczy, który odpowiedzialny jest za uruchomienie sieci, a następnie jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewni system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne. Będą one wykorzystywane w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. Lista szkół dostępna jest na stronie: https://ose.gov.pl .
Program przebiega w naprawdę dobrym tempie. Program OSE oficjalnie ruszył w Polsce w czerwcu 2018 r. wraz z ogłoszeniem listy pierwszych szkół, które miały skorzystać z podłączenia do szybkiego, darmowego internetu 100/100 Mb/s. Pierwsze placówki wymienione na tamtej liście już dawno z niego korzystają i przez cały czas do programu dołączają kolejne szkoły.

JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO PROGARMU OSE?
Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie https://ose.gov.pl/dolacz-do-nas .
Jeżeli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE –NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do podłączenia szkoły.
Dyrektorzy szkół zostaną również bezpośrednio powiadomieni o możliwości wejścia szkoły do OSE oraz o niezbędnych działaniach, które powinni podjąć, aby zgodnie z planem przeprowadzić podłączenie. NASK poprzez Centrum Kontaktu OSE będzie na każdym etapie wspierać szkoły w procesach formalnych i technicznych.
Zachęcamy dyrektorów szkół do sprawdzenia czy ich placówka oświatowa znajduje się na liście i zgłaszania się do programu OSE.

POPC 1.1 - I RUNDA TRZECI NABÓR w województwie lubelskim

• POWSZECHNY DOSTĘP DO SZYBKIEGO INTERNETU – I oś priorytetowa POPC w województwie lubelskim
Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na najbliższe lata.
W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielone zostało projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten jest realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wsparcie zostało udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.
Wybór projektów do dofinansowania prowadzony był w trybie konkursowym. Dla województwa lubelskiego strategicznym wydarzeniem były wyniki trzeciego konkursu w ramach I rundy dla działania 1.1 POPC. Ostatecznie środki publiczne przyznane zostały na realizację łącznie 13 projektów w województwie lubelskim i wynoszą ponad 730 mln zł.
Fibee I Sp. z o.o. realizuje cztery projekty w obszarach obejmujących powiaty: biłgorajski, zamojski, Zamość, lubelski, Lublin, łukowski, puławski, rycki, kraśnicki, janowski;
Fibee IV Sp. z o.o. realizuje siedem projektów w obszarach obejmujących powiaty: opolski, bialski, Biała Podlaska, włodawski, radzyński, parczewski, tomaszowski, chełmski, Chełm, krasnostawski, lubartowski;
Syrion Sp. z o.o. realizuje jeden projekt w obszarach obejmujących powiaty: łęczyński, świdnicki;
Hrubieszowska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. realizuje jeden projekt w obszarze obejmującym powiat hrubieszowski.
Rozpoczęcie realizacji każdego z projektów powinno rozpocząć się nie później niż 4 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie pomiędzy beneficjentem a Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Okres zaś realizacji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od rozpoczęcia prac. Jednocześnie w terminie 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązany jest do podłączenia 80% jednostek oświatowych w danym obszarze konkursowym, pozostałe 20% w terminie 26 miesięcy.
Wybór projektów do dofinansowania na obszarach w trzecim konkursie POPC stanowi dopiero pierwszy krok w kierunku zapewnienia usług szerokopasmowego internetu dla użytkowników końcowych (m.in. gospodarstw domowych, szkół, instytucji). Dla osiągnięcia efektu docelowego, tj. uzyskania fizycznego dostępu przez mieszkańców województwa warunkiem koniecznym jest realizacja wybranych projektów w zakładanych terminach oraz w planowanym zakresie.

Zobacz listy punktów adresowych objętych wsparciem. Znajdź swój adres!

Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem
Lista jednostek oświatowych do objęcia wsparciem (z lit. A)
Lista obszarów interwencji z maksymalną kwotą wsparcia dla projektu na danym obszarze.

dokumenty pochodzą ze strony: https://cppc.gov.pl