Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Podsumowanie konsultacji publicznych

Podsumowanie konsultacji publicznych

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym Operatorom Sieci Dostępowych oraz Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej za udział w konsultacjach cennika Lubelskiej Sieci Szerokopasmowej. Wnikliwie zapoznaliśmy się z Państwa uwagami. Przesłane spostrzeżenia przyczyniły się do uwzględnienia i dopasowania Cennika i Umów do rynku i oczekiwań Operatorów.

Wśród najczęściej zadawanych pytań pojawiały się zagadnienia o wysokość opłat poszczególnych usług i możliwość ich negocjacji. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom obniżyliśmy ceny m.in: za nadzór techniczny, usługę kolokacji w węzłach dystrybucyjnych, za zasilanie urządzeń. Dodatkowo wprowadziliśmy rozróżnienie opłat za zasilanie AC/DC. W związku z ogromnym zainteresowaniem usługą Dzierżawy Kanalizacji Kablowej przemodelowaliśmy ofertę, obniżając opłaty jednorazowe oraz wprowadzając podział w zależności od średnicy wprowadzonego kabla.

W zakresie Umowy Ramowej i Umów Szczegółowych doprecyzowaliśmy zapisy tak, aby były jednoznaczne i nie budziły wątpliwości, co do ich interpretacji.

Liczymy, że wprowadzone zmiany sprawią, że oferta będzie bardziej atrakcyjna i przystępna dla Operatorów Sieci Dostępowych.
Poniżej przedstawiamy najczęściej powtarzające się pytania od Operatorów i komentarze OI.

 

Lp. Uwagi\propozycja OSD Komentarz OI
1. Kiedy zostanie uruchomiona sieć SPPW? Planowany dzień uruchomienia usługi to 01.11.2015 r. OI dołoży starań, aby ze względu na ogromne zainteresowanie OSD, termin uruchomienia sieci został przyspieszony.
2. Dlaczego ceny OLSS są inne niż w pozostałych sieciach RSS? OI ustalając wysokość opłat w Cenniku uwzględnia wiele różnych aspektów takich jak: wytyczne Prezesa UKE dotyczące ustalania wysokości opłat, ceny rynkowe za świadczone usługi telekomunikacyjne, koszty działalności OI. Ze względu na fakt, że każda sieć RSS jest inna (długość sieci, liczba węzłów, przebieg infrastruktury), opłaty za poszczególne usługi mogą się różnić w sieciach RSS. Informujemy, że Cennik podlega analizie przez Prezesa UKE.
3. Czy zaproponowane ceny są cenami ostatecznymi, czy też będzie możliwość ich negocjacji? Zgodnie z zasadą (nie)dyskryminacji, ceny przedstawione w Cenniku są cenami ostatecznymi. OSD ma możliwość wpływania na wysokość opłat abonamentowych poprzez korzystanie z systemu opustów z tytułu zawierania umów na czas określony oraz potencjału (liczby mieszkańców) miejscowości. OI zwraca uwagę, że opusty sumują się, zaś w przypadku różnych miejscowości w wycenie stosuje się korzystniejszy dla OSD opust.
4. Obniżenie opłat za usługę kolokacji w WD Propozycja przyjęta, stawka została obniżona.
5. Definicja Data Aktywacji Usługi (DAU) – zgłoszono wykreślenie z definicji słowa „powinien”, aby uzyskać zapis, który zobowiązuje OI do faktycznego aktywowania usługi. Propozycja przyjęta, dokonano zmian w definicji.
6. W usłudze kolokacji nie określono, o jaki typ energii prądu chodzi przemiennego czy stałego Propozycja przyjęta, wprowadzono rozróżnienie ze względu na typ zasilania: DC 48V z protekcją oraz AC 230V bez protekcji. Dodatkowo obniżono opłaty abonamentowe za pobór energii.


Informujemy, że komplet dokumentów po konsultacjach społecznych został przekazany do UKE celem dalszej analizy.

Autor: „Szerokopasmowe Lubelskie”

Administrator i redaktor naczelny portalu „Szerokopasmowe Lubelskie”